กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/05/2566 อธิบดี สค. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม “กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี”
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 76 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ให้กับกลุ่มสตรีในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ กลยุทธิ์การประกอบธุรกิจ และการถอดบทเรียนการดำเนินการของกลุ่มอาชีพสตรี ให้กลุ่มอาชีพสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคง

โดยมี นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::