กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/05/2566 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม ในพื้นที่ อ.นาน้อย จ.น่าน
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

วัน 22-23 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มแผนงานและวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม ในพื้นที่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านหัวเมือง ตำบลศรีษะเกษ และ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า ตำบลบลใหญ่

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::