กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 208 ครั้ง

วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล เป็นวันเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของผู้หญิง และให้ความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง #ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::