กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

พม.เชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาค – แบ่งปันน้ำใจ
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 96 ครั้ง

พม.เชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาค – แบ่งปันน้ำใจ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ กองบุญเพื่อการให้ “ฮอมฮัก ฮอมใจ๋ จ้วยจาวเจียงฮาย” ติดต่อสอบถามและบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เบอร์โทร 053 150 153

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::