กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

เจตนารมณ์การขับเคลื่อน "อำเภอพานอุบัติเหตุเป็นศูนย์"
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง

โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพาน 
องค์กรปกครองส่วนทัองถิ่นเครือ 16 แห่ง และภาคีเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::