กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ประกอบการอาหาร
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ขอให้ผู้มีรายชื่ออันดับที่ 1  เข้ารับการจัดจ้างมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::