กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 152 ครั้ง

???? ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ????
????หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ????

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวใน วัน จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::