กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/03/2564 ร่วมปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 206 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)  มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายสุวิทย์ แสนทา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  เข้าร่วมปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::