กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ
วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรีและครอบครัวให้เสมอภาคและมั่นคงค่านิยมองค์กร

มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมพันธกิจ

๑. จัดบริการสวัสดิการสังคม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บำบัด ฟื้นฟู พัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ c ละพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม และครอบครัวหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี

๒. พัฒนาวิชาการ ระบบและรูปแบบการให้บริการสวัสดิการ และกำหนด มาตรฐาน การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัว หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี

๓. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบ อาชีพ มีการฝึกอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ที่ต้องได้รับ การคุ้มครองสวัสดิภาพ

๔. กำหนดมาตรการ กลไกในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และร่วมกับ องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

๕. จัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::