กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ วันที่สมัคร
นาย ธาตรี กิจประเสริฐสกุล หลักสูตร : หลักสูตร ตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 มีนาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 -31 มีนาคม 2567 20 ก.พ. 2567 เวลา 16.04 น.
นางสาว นุขฎา เสียงโอสถ หลักสูตร : หลักสูตร เบเกอรี่โฮมเมด ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 มิถุนายน 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 20 ก.พ. 2567 เวลา 20.33 น.
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::