กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ วันที่สมัคร
นางสาว วนิดา ชนะชัย หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 30 ก.ย. 2566 เวลา 07.43 น.
นางสาว อารีรัตน์ นาระต๊ะ หลักสูตร : พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 30 ก.ย. 2566 เวลา 07.46 น.
นางสาว ดวงพร ภักดีศรี หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 30 ก.ย. 2566 เวลา 11.08 น.
นางสาว กัญญาณัฐ ศิริเมฆา หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 29 ก.ย. 2566 เวลา 16.07 น.
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::