กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ วันที่สมัคร
นางสาว สุรกาญจน์ เจี่ยทอง หลักสูตร : ตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 22 ก.ย. 2566 เวลา 13.35 น.
นางสาว อตินุช ทินใต้ หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 22 ก.ย. 2566 เวลา 18.55 น.
นางสาว ลักษณา เงินปู่นนาค หลักสูตร : ตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 22 ก.ย. 2566 เวลา 20.15 น.
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::