กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ วันที่สมัคร
ภัสสร กันทุกข์ หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 มิ.ย. 2567 เวลา 16.11 น.
ภัสสร กันทุกข์ หลักสูตร : หลักสูตรอาหารฟิวชั่น (Fusion Food) (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 มิ.ย. 2567 เวลา 15.36 น.
ฤดี พีรพัทธ์ หลักสูตร : หลักสูตรอาหารฟิวชั่น (Fusion Food) (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 มิ.ย. 2567 เวลา 19.20 น.
จริญญา เกียรติคำ หลักสูตร : หลักสูตรอาหารฟิวชั่น (Fusion Food) (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 มิ.ย. 2567 เวลา 15.59 น.
นิตยา สืบสาย หลักสูตร : หลักสูตรอาหารฟิวชั่น (Fusion Food) (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 20.17 น.
ประภาพร พรหมบุตร หลักสูตร : หลักสูตร ขนมไทยมงคล (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 18.04 น.
จีราภา เดโช หลักสูตร : หลักสูตรอาหารฟิวชั่น (Fusion Food) (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 10.44 น.
ภัณฑารักษ์ เขียวสะอาด หลักสูตร : หลักสูตร ขนมไทยมงคล (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567
ผ่าน 11 มิ.ย. 2567 เวลา 10.39 น.
จีราภา เดโช หลักสูตร : หลักสูตร ขนมไทยมงคล (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567
ผ่าน 11 มิ.ย. 2567 เวลา 10.20 น.
สุภาพิชญ์ เช้อมื้อ หลักสูตร : หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 (1 เดือน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - กันยายน 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 15.49 น.
ฤดี พีรพัทธ์ หลักสูตร : หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 (1 เดือน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - กันยายน 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 09 มิ.ย. 2567 เวลา 19.54 น.
นาฏญาภรณ์ จันทร์มูล หลักสูตร : หลักสูตร ขนมไทยมงคล (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567
ผ่าน 08 มิ.ย. 2567 เวลา 20.03 น.
ปรานประภา เชษฐบดี หลักสูตร : หลักสูตร ขนมไทยมงคล (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567
ผ่าน 08 มิ.ย. 2567 เวลา 15.15 น.
กิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว หลักสูตร : หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 (1 เดือน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - กันยายน 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 06 มิ.ย. 2567 เวลา 22.10 น.
จีราภา เดโช หลักสูตร : หลักสูตร อาหารนานาชาติ (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 26 สิงหาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567
อยู่ระหว่างดำเนินการ 04 มิ.ย. 2567 เวลา 16.43 น.
ปวีณ์ธิดา วงค์ไชย หลักสูตร : หลักสูตร ขนมไทยมงคล (5 วัน)
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567
ผ่าน 04 มิ.ย. 2567 เวลา 14.06 น.
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::