กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
สมัครอบรมออนไลน์

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร {{ item.topic }}
{{ items.topic }}
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : {{ items.duration }}
ยังไม่เปิดหลักสูตร

ยังไม่เปิดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลส่วนตัว
1) บัตรประจำตัว
2) คำนำหน้า
3) สถานภาพ
4) วันเกิด
5) ที่อยู่
6) ระดับการศึกษา
7) ได้รับวัคซีน Covid-19 มาแล้วกี่เข้ม?

ข้อมูลผู้ปกครอง
1) คำนำหน้า
2) ที่อยู่
3) สถานที่ทำงาน
4) ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลด้านสุขภาพ
1) ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
1) สิทธิการรักษาพยาบาล


หลักฐานการสมัคร
ย้อนกลับ ถัดไป
{{ data.topic }}
ไฟล์

เลือกหลักสูตรนี้ ยกเลิก
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::