กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

หลักสูตรฝึกอบรม

บริการที่จัดให้ระหว่างฝึกอบรม ดังนี้

1. ที่พักพร้อม อาหาร 3 มื้อ

2. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

3. กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

4. บริการด้านสังคมสงเคราะห์

5. บริการด้านรักษาพยาบาล

6. บริการด้านชุดฟอร์ม อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอนตลอดการฝึกอบรม

7. บริการอินเตอร์เน็ต และ WIFI ระหว่างฝึกอบรมฟรี

8. บริการจัดหางานให้หลังจบหลักสูตร
หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นของบิดา,มารดา หรือของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
วิธีการรับสมัคร

1. สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์หมายเลข 053-723-950 ต่อ 110 หรือ ,081-961-6676 โทรสาร 053-958-055

2. ทางอินเตอร์เน็ท ที่ เว็บไซต์ http://www.vtw-cr.go.th เมนู สมัครอบรมออนไลน์

3. ทางอีเมล์ โดยแนบไฟล์ใบสมัครที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (ดาวน์โหลดใบสมัครที่) และส่งมาที่ info@vtw-cr.go.th

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::