กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ติดต่อเรา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์หมายเลข : 053-723-950, 081-961-6676

โทรสาร: 053-727-255

อีเมล์ : info@vtw-cr.go.th

เว็บไซต์ : http://www.vtw-cr.go.th


Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::