กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 0 ครั้ง

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 3 ครั้ง

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 18 ครั้ง

เชิญเยี่ยมชม ห้อง " Learn& Play Station " ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 16 ครั้ง

PM2.5 ภัยไร้เสียง สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 ภาคเหนือตอนบน

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2567เปิดอ่านทั้งหมด 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 9 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2567เปิดอ่านทั้งหมด 20 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2566เปิดอ่านทั้งหมด 49 ครั้ง

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 65 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่านทั้งหมด 61 ครั้ง
ผลการดำเนินงานประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม
Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::