กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/04/2564 ลงพื้นที่สอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 163 ครั้ง

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวจำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านห้วยกั้ง ม.1 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา จำนวน 24 ราย

2.กลุ่มสตรีบ้านผาตั้ง ม.6. ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา จำนวน 30 ราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::