กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/04/2564 ร่วมประชุมพิจารณาเงินอุดหนุนของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 244 ครั้ง

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นางชัชฎา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::