กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/11/2564 ศูนย์สตรีเชียงราย จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า รุ่นที่ 53
ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 182 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2564

แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 53 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจมีส่วนร่วมในการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรจาก สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการป้องกันอัคคีภัยโดยวิทยากรจากเทศบาลตำบลเมืองพานเพื่อรู้จักวิธีอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงหรือเกิดอัคคีภัยขึ้น
 โดยฝึกมีทักษะและรู้วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธี สามารถใช้เครื่องมือเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และลดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง และเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการขอความช่วยเหลือการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งภัยพิบัติจากทางธรรมชาติเราไม่สามารถหยุดยั้งได้แต่เราสามารถป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่ในบัจจุบันมีการสื่อสารบอกข่าวได้ทราบล่วงหน้าในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::