กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/12/2564 ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 1 เดือน จ.แพร่ 4 หลักสูตร
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 116 ครั้ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการอบรมและฝึกทักษะอาชีพโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 1 เดือน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “จักสาน"  ของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลสวนเขื่อน หลักสูตร “ขนมไทย"  ของกลุ่มสตรี อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น และกลุ่มสตรี อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ หลักสูตร “การจัดดอกและจับจีบผ้า"  ของกลุ่มสตรี อบต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง  เพื่อติดตามการดำเนินงาน พร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

โดยมี นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ ทีม One Home จ.แพร่ ประธาน อพม.บ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::