กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/01/2565 ผอ.ศูนย์ฯ เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 53
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 116 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 53/65 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

ในการนี้มีสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงราย โดย นางสาวกิตตินันท์ บุญยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มาให้ความรู้ เรื่องการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างระหว่างการทำงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงราย โดย นายปฐมพงษ์ ตากองแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มาให้ความรู้ เรื่องกฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงานของลูกจ้างในระหว่างการทำงาน

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::