กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/02/2565 ร่วมอบรมระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK)
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 120 ครั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปนัดดา กางสำโรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ข้าราชการและจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พม. ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::