กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/03/2565 ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 119 ครั้ง

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางปนัดดา กางสำโรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรม ในสังกัดกระทรวง พม. แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย


Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::