กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/03/2565 ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในเขตอำเภอพาน
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 107 ครั้ง

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์) มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ (นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประสานงานและแจ้งรายละเอียดรูปแบบการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 2 ตำบล   ดังนี้ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 2.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม(นายวินัย เครื่องไชย) ,ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร) พร้อมด้วยคณะบริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::