กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/04/2565 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนทุกช่วงวัย 5 มิติ
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 114 ครั้ง

วันที่ 4 เมษายน  2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพาน ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานของหน่วยงานและเน้นย้ำเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนทุกช่วงวัย 5 มิติ ดังนี้ 1. สุขภาพ  2.การศึกษา  3.รายได้  4.ที่อยู่อาศัย  5.การเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::