กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/05/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย ชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ร่วมกับ นายก อบต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

เข้าชี้แจงรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปราะบางในพื้นที่  ร่วมกับ นางสาวธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น นางสาวจรรยารักษ์ นรรัตน์ รองนายก อบต.แม่เย็น และเจ้าหน้าที่  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::