กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/09/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ทเชียงราย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความสำเร็จ ข้อควรแก้ไข และพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการและหลักสูตรการฝึกอบรม  ซึ่งบางหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และบางหลักสูตรต้องมีการปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้สามารถกลับสู่ระบบการแข่งขันที่มีความเข้มข้นในปัจจุบัน ดังนั้น การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัยเพื่อการพัฒนาในอนาคต

ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::