กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/11/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตัดผมชาย ที่ ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตัดผมชาย ที่ ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญการ สร้างความมั่นใจ และให้บริการด้วยจิตอาสาบริการ สร้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยวิทยากรมืออาชีพควบคุมบริหารกระบวนการสอนอย่างใกล้ชิด ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  อ.เมือง จ.เชียงราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::