กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/10/2563 ศสค.ชร.จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 112 ครั้ง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความสะอาด โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::