กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 1 เดือน
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 602 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 1 เดือน
- หลักสูตร ตัดผมชาย
- หลักสูตร กาแฟและการผสมเครื่องดื่ม


และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าฝึกอบรมมาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-723950 , 081-9616676

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::