กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/01/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมประเด็นหารือแนวทางโครงการรวมพลังสร้างสังคมสุขภาวะ
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 84 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมประเด็นหารือแนวทางโครงการรวมพลังสร้างสังคมสุขภาวะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting
เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการการทำงานทั้งภายในกระทรวงและหน่วยงานภายนอก

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::