กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/01/2566 ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 106 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายกันตพงษ์ ท้าวคำ นางสาวกมลวรรณ แสนพรหมนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนา วิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับ สค. และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการอบรม ณ โรงแรมอลิซาเบธ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::