กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/02/2566 ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 55 (1/2566) เข้าเข้าฝึกภาคปฏิบัติ
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 114 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายสุวิทย์ แสนทา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 55(1/2566) จำนวน 12 คน เข้าฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::