กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานการประชุมการประเมินตนเองตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 118 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::