กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลทรายขาว
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 63 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลทรายขาว เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชน ตลอดถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตำบลและการเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันสู่การพัฒนาตำบลทรายขาวอย่างยั่งยืน

 

โดยมี นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายก อบต.ทรายขาว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::