กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/02/2566 ติดตามกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 59 ครั้ง

วัน จันทร์  ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ไชยโส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามขยายผลโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่(ชมรมคบเด็ก สร้างบ้านอบอุ่น) พร้อมมอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมขยายผลตามโครงการดังกล่าวให้แก่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภูมรินทร์ สีกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และครูรัตนา มากสุข ครูที่ปรึกษาชมรมคบเด็กสร้างบ้าน (อบอุ่น) เป็นผู้รับมอบ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::