กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/02/2566 ร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 63 ครั้ง

วัน จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายเปรม ตันกูล หัวหน้างานการเงินและบัญชี ร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่างๆที่ได้จากการตรวจการใช้สาธารณูปโภค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::