กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/02/2566 ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำรายงานและการเขียนรายงานมาตรฐานการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 3
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 67 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำรายงานและการเขียนรายงานมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว มาตรฐานที่ 3

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::