กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/02/2566 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวปีงบประมาณ 2566
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 133 ครั้ง

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ การเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายครอบครัว และสิทธิต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรี กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 60 คน ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านห้วยน้ำกืน หมู่ 19 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

2.กลุ่มสตรีบ้านป่ากว๋าวเหนือ หมู่ 13 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

วิทยากรโดย นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::