กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรขนมไทยเบื้องต้น รุ่นที่ 8
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 69 ครั้ง

วัน ศุกร์  ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร 5 วัน หลักสูตรขนมไทยเบื้องต้น รุ่นที่ 8 จำนวน 20 คน  เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายสานสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจฐานราก พึ่งพาตนเองได้ สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 6 เดือน  3 เดือน 1 เดือน และ ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย การว่างงาน ไม่มีอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพมีหลายหลักสูตร โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร

 

ผู้สนใจ ให้ติดต่อและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 5372 3950 ต่อ 19 , 08 1961 6676 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 #ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::