กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/02/2566 ลงพื้นที่เปิดการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ผ้าทอกระเหรี่ยง อ.วังชิ้น  จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 118 ครั้ง

วัน จันทร์  ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดการฝึกอาชีพระยะสั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว หลักสูตร ผ้าทอกระเหรี่ยง กลุ่มสตรีตำบลแม่เกิ๋ง  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ โดยมี นายณัฐวุฒิ เต็มเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เป็นประธานเปิดการอบรม

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::