กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2566 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ กิจกรรม “ทำขนมเค้กวุ้นและขนมชั้น”
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 114 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายกรกช ปราบปรามภัย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม “ทำขนมเค้กวุ้นและขนมชั้น” เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักความสามัคคี ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

โดยมี นายธนาวุฒิ กาๆชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::