กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2566 จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชนระยะที่ 2 ในพื้นที่ ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 153 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชนระยะที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำบายศรีและพานดอกไม้

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::