กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/02/2566 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 69 ครั้ง

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี

เพื่อให้บุคลากร สค. ได้รับการพัฒนาทักษะและมีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต้ รายงานการประชุม และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::