กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีเปิด “มหกรรมสังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยพลังบวร”
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 70 ครั้ง

วัน อาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหัวฝาย ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมสังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยพลังบวร” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

1) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “บวร” ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย

2) การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรพระบริบาลภิกษุไข้และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 120 ชั่วโมง แก่พระคิลานุปัฏฐากจํานวน 50 รูป และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป จํานวน 70 คน

3) การมอบเงินสงเคราะห์และสวัสดิการให้กับกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง รวม 31 ราย

4) การรับมอบผ้าห่มกันหนาว 100 ผืน จากมูลนิธิเมืองไทยยิ้มให้กับผู้แทนผู้สูงอายุ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

5) พิธีเปิดโดมและมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์

6) นิทรรศการมีชีวิต “อุ้ยสอนหลาน หลานสอนอุ้ย” ภายใต้มิติการพัฒนา 6 ด้าน

ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดมหกรรมดังกล่าว

ในการนี้  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และให้บริการตัดผม ฟรี

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::