กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/02/2566 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 124 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::