กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/03/2566 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ในพื้นที่ จังหวัดน่าน
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 129 ครั้ง

วันที่ 1-4 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ การเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายครอบครัว และสิทธิต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรี กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 120 คน ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านทรายทอง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

2.กลุ่มสตรีตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

3.กลุ่มสตรีบ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

4.กลุ่มสตรีบ้านดอนกลาง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

วิทยากรโดย นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#พม24ชม

#ข่าวพม

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::