กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย นิเทศติดตามผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพที่ออกฝึกงานภาคปฏิบัติ
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 138 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นิเทศติดตามผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า และ หลักสูตร เสริมสวยสตรี ที่ออกฝึกงานภาคปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม


Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::