กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/03/2566 ร่วมอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 100 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวเสาวนีย์ จันกุลี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นางสาวปวีณรัตน์ ไชยภาพ พนักงานบันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) ผ่านระบบ Zoom Meeting
เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding รวมถึงการเสนอราคาที่ปรับปรุงใหม่ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ 5)

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::