กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/04/2566 เป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนโดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 6-7 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนโดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ในหัวข้อ การทำขนมไทยและอาหารว่างตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับผู้นำชุมชน บ้านป่าไม้อาข่าพัฒนา เพื่อพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น โดยในกิจกรรมได้ workshop การทำขนมไทย ขนมท้องถิ่น เครื่องดื่ม และการออกแบบและตกแต่งจานอาหาร ณ อาคารบริหารธุรกิจศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::