กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 56
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 129 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 56 (1/2566) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้แนะนำเจ้าหน้าที่และภารกิจของกลุ่ม/ฝ่าย รวมถึงชี้แจงกฏระเบียบของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี เพื่อพร้อมรับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีฝีมือและมีคุณภาพต่อไป รวมถึงมีกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

ทั้งนี้ นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว จิตอาสา 904 รหัส 5B-126 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของโครงการจิตอาสา โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน และสถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองของชาติไทยและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสมัครสมานสามัคคี โดยการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยยึดหลักความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา

 

และกิจกรรมปรับสภาพและละลายพฤติกรรมผู้รับการฝึกอบรมรุ่นที่ 56 (1/2566) โดยอาจารย์อุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เป็นวิทยากร

 #ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::