กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า รุ่นที่ 56
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 65 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2566  ให้แก่บุคลากรศูนย์เรียนรู้ฯและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 56 รวมจำนวน 109 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้บุคลากรศูนย์เรียนรู้ฯและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีความรู้ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถช่วยลดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สิน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และหลักสูตรการให้ความรู้ช่วยฟื้นคืนชีพ (การทำ CPR.) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED. วิทยากรจากสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::